Việt Thanh Group - đi đầu ứng dụng công nghệ RTK GNSS trong khảo sát địa hình tại Thanh Hóa